มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TICA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – เครื่องมือและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% และได้รับ E-certificate จำนวน 27 คน จาก 13 [Read More…]

ภาพรวมโดยย่อของสถานทูตเศรษฐกิจไทยแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในยุคนี้ ธนาคารกสิกรไทยตระหนักดีว่าระบบการเงินในภูมิภาคจะก้าวข้ามขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศอื่นๆ ในเอเชียอย่างต่อเนื่อง นี่ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล “สู่ความเป็นเลิศด้านบริการ” ชาวไทอพยพจากจีนตะวันตกเฉียงใต้ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึง eleven อาณาจักรอินเดีย เช่น มอญ จักรวรรดิเขมร และรัฐมลายู ปกครองภูมิภาคนี้ แข่งขันกับรัฐไทย เช่น อาณาจักรเงินยาง สุโขทัย ล้านนา และอยุธยา ซึ่งแข่งขันกันเองด้วย [Read More…]